....................................................

                                                                                                                                                                 miejscowość, data

...................................................................................

imiona i nazwiska Autorów, stopień naukowy

 

...................................................................................

afiliacja

 

 

Redakcja

„Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”

Al. Racławickie 14, c-742

20-950 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

My niżej podpisani oświadczamy, że przysługuje nam wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułu pt.: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Oświadczamy, że artykuł został napisany przez nas osobiście.

2. Oświadczamy, że artykuł nie jest obciążony roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Oświadczamy, że artykuł nie był dotychczas w części lub w całości publikowany.

4. Oświadczamy, że artykuł nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

5. Oświadczamy, że wkład poszczególnych Autorów wynosi (proszę wskazać procentowy wkład każdego Autora) .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczamy, że artykuł finansowały/nie finansowały (niepotrzebne skreślić) instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty (jeśli tak, proszę wskazać, jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ...................................................................

                     ...................................................................

                     ...................................................................

 

 

podpisy Autorów