KARTA ZGŁOSZENIA

                                       udziału w konferencji pt.:

................................................................................................................................................

                                               organizowanej przez

..............................................................................................................................................

                                               Towarzystwo Naukowe KUL                                                                                 

  ...........................................................................................

                                             (miejsce i data konferencji)

              Dane personalne i adresowe uczestnika konferencji

             

Imię i nazwisko

 

Stopień naukowy

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres e-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dane do faktury

 

Płatnik faktury

 

Dokładny adres płatnika

 

NIP płatnika

 

Adres do przesłania faktury

 

 

Opłata konferencyjna wynosi:

·                    ..................................zł (w tym 23% VAT) dla jednostek (osób) pokrywających koszt konferencji ze środków własnych

·                    ....................................zł (zwolnione z VAT). Podstawa do zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy - usługi kształcenia są finansowane w całości ze środków publicznych, w rozumieniu ww. ustawy o finansach publicznych. Jeżeli natomiast są finansowane z ww. środków w co najmniej 70%, ale mniej niż 100%, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.

Warunkiem otrzymania faktury z ze stawką zwolnioną jest odesłanie wraz z kartą zgłoszenia oświadczenia dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT podpisanego przez jednostkę opłacającą.

 

Wpłaty należy dokonać na konto: Towarzystwo Naukowe KUL

                                                      ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

                                                      Bank Pekao S.A. III O/Lublin 50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

                                                      podając w tytule przelewu tytuł konferencji

 

UWAGA! Opłatę konferencyjną prosimy wnosić po uzyskaniu od organizatora informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w konferencji.

 

 


 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego                            ..............................................

                                                                                                    miejscowość, data

 

Oświadczający

..............................................................

..............................................................

..............................................................

               nazwa i adres nabywcy usługi

 Przyjmujący oświadczenie

 Towarzystwo Naukowe KUL

ul. Gliniana21

20-616 Lublin

           Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT

 Oświadczamy, że udział pracowników

 ...............................................................

..............................................................

..............................................................

 w II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, współorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe KUL w dniach 3-4 czerwca 2014 roku w Lublinie jest finansowana w całości / w 70 % / w ramach budżetu* ze środków publicznych: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

                                                                 ......................................................................

                                                                               podpis osoby reprezentującej nabywcę

 

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ Scientific International Conference

Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, Ukraine, Lublin 15-17.09.2016 r.

KUL Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), sala CTW-114

 

PROGRAM / PROGRAMME

Główny Organizator/ Main Organizer

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Commission of Legal Sciences Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Współorganizatorzy/ Co-organizers

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Faculty of Law, Cannon Law and Administration. The John Paul II Catholic University of Lublin

Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Faculty of Law and Administration. Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin

Wydział Nauk Prawnych. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Faculty of Law. The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin

Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Słowacja

Faculty of Law. Trnava University in Trnava, Slovakia

Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina

Faculty of Law. Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

 

KOMITET HONOROWY / HONORABLE COMMITTEE

Prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) / President of the Polish Academy of Sciences (PAS)

Prof. Tomasz Trojanowski – Prezes Oddziału PAN w Lublinie / President of the PAS Branch in Lublin

Prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL / Rector of the KUL in Lublin

Prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS / Rector of the UMCS in Lublin

Prof. Marek Šmid – Rektor Uniwersytetu Trnawskiego / Rector of the Trnava University in Trnava

Prof. Valeriy Sereda– Rektor Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie / Rector of the Lviv State University of Internal Affairs

Prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski / Provincial Governor in Lublin

 

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Józef Krukowski – Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie / Chairman Commission of Legal Sciences of the PAS Branch in Lublin

Prof. Jan Gliński – Wiceprezes PAN Oddział w Lublinie / Vicepresident of the PAS Branch in Lublin

Prof. Viktor Hryshchuk – Dziekan Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie / Dean of the Faculty of Law of the Lviv State University of Internal Affairs

Dr Michaela Moravčikova - Uniwersytet Trnawski / Trnava University in Trnava

Prof. Jadwiga Potrzeszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin

Prof. Mirosław Sitarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin

 

CEL KONFERENCJI / CONFERENCE TOPICS

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie prawnym państw w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w różnych obszarach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Słowacji i Ukrainy.

The aim of the conference is the increase knowledge on the legal security of states in the internal and external relations in the process of European integration , distinguishing Poland, Slovaka , Ukraine.

 

 

 

16 września 2016 roku

9.00 – Otwarcie Konferencji

Prof. Tomasz Trojanowski - Prezes Oddziału PAN w Lublinie / President of the PAS Branch in Lublin

Prof. Marek Šmid – Rektor Uniwersytetu Trnawskiego / Rector of the Trnava University in Trnava

Prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL / Rector of the KUL in Lublin

Prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski / Provincial Governor in Lublin

Prof. Józef Krukowski – Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie / Chairman Commission of Legal Sciences of the PAS Branch in Lublin

 

SESJE TEMATYCZNE / THEMATIC SESSIONS

SESJA I BEZPIECZENSTWO PRAWNE PAŃSTWA

SESSION I LEGAL SECURITY OF THE STATE

 

- 9.30 - Prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Koncepcje bezpieczeństwa prawnego w Europie po II wojnie światowej. Perspektywa politologiczna.

 

Prof. Bogdan Szlachta (Jagiellonian University in Krakow) – Concepts of Legal Security in Europe after the Second World War. The Prospect of Political Science.

 

- 9.50 - Prof. Józef Krukowski (PAN Oddział w Lublinie) – Bezpieczeństwo prawne państwa - tożsamość kulturowa narodu - społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy

Prof. Józef Krukowski (Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin) - Legal Security of the State - Cultural Identity of the Nation - Civil Society. Experience and Prospects.

 

- 10.10 - Prof. Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski) - Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej.

Prof. Aleksander Stępkowski (Warsaw University) - Legal Conditions of the Security of Poland in the European Union.

 

10.30 – Dyskusja

 

11.15 – Przerwa kawowa

 

SESJA II BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE

SESSION II POLITICAL SECURITY

 

- 11.30 - Prof. Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Bezpieczeństwo polityczne - kompetencje organów władzy państwowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prof. Dariusz Dudek (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Political Safety - the Competence of the States Organs of Political Power and the Internal Security.

- 11.45 - Prof. Viktor Hryshchuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo systemu prawnego na Ukrainie. Rzeczywistość i perspektywy.

Prof. Viktor Hryshchuk (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Safety of the Legal System in Ukraine. Reality and Prospects.

- 12.15 - Dr Daniel Krošlák (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo prawne systemu politycznego na Słowacji.

- Dr Daniel Krošlák (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Legal Security of Political Order in Slovac Republic.

12.35 – Dyskusja

13.20 - Obiad

 

SESJA III BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE i FINANSOWE

SESSION III ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY

 

- 15.00 - Prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach) - Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe w Polsce.

- Prof. Grażyna Ancyparowicz (The Upper Silesian Higher School of Business. Katowice) - Economic and Financial Security in Poland.

- 15.20 - Prof. Wasyl Franczuk (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) - Bezpieczeństwo gospodarcze Ukrainy.

Prof. Wasyl Franczuk (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Economic Security of Ukraine.

15.40 - Dr Eduard Korpáš (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Ekonomiczne i Finansowe Bezpieczeństwo Słowacji.

Dr Eduard Korpáš (Trnava University in Trnava, Slovakia)- Economic and Finacial Security of Slovakia.

16.00 – Dyskusja

16.45 – Przerwa kawowa

 

SESJA IV BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE

SESSION IV SOCIAL SECURITY

 

- 17.00 - Prof. Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Bezpieczeństwo socjalne w Polsce.

Prof. Teresa Liszcz (Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin) – Social Security in Poland.

 

- 17.20 - Dr Viktor Križan (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo socjalne na Słowacji.

Dr Viktor Križan (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Social Security in Slovakia.

 

- 17.40 - Doc. Hłyna Janowicka (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo socjalne na Ukrainie.

Doc. Hłyna Janowicka (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Social Security in Ukraine.

18.00 – Dyskusja

19.00 – Uroczysta kolacja

 

17 września 2016 roku

SESJA V BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

SESSION V ECOLOGICAL SECURITY

 

- 9.00 - Prof. Jan Szyszko (Minister Środowiska RP) - Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce.

Prof. Jan Szyszko (Minister of Environment of Polish Republic) - Ecological Security in Poland.

- 9.20 - Prof. Olga Balynska (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina) – Bezpieczeństwo ekologiczne na Ukrainie.

Prof. Olga Balynska (The State University of Internal Affaires in Lviv, Ukraine) - Ecological Security in Ukraine.

- 9.40 - Dr Michal Maslen (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)- Ekologiczne bezpieczeństwo Słowacji. Dr Michal Maslen (Trnava University in Trnava, Slovakia)- Ecological Security of Slovakia.

10.00 – Dyskusja

10.45 – Przerwa kawowa

 

SESJA VI BEZPIECZEŃSTWO – STOSUNKI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ

SESSION VI SECURITY IN THE STATE-CHURCH RELATIONS

 

- 11.00 - Prof. Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce.

Prof. Mirosław Sitarz (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Security in the State-Church Relations in Poland.

- 11.20 - Dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja) – Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół na Słowacji.

 

Dr Michaela Moravčíková (Trnava University in Trnava, Slovakia) - Security in the State-Church Relations in Slovakia.

 

11.40 – Dyskusja

12.10 – Przerwa kawowa

 

SESJA VII BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

SESSION VII MILITARY SECURITY

 

- 12.25 - Prof. Romuald Szeremietiew (Akademia Sztuki Wojennej) – Bezpieczeństwo militarne Europy, w szczególności Polski.

Prof. Romuald Szeremietiew (Academy of Art of War) - Military Security of Europe, particularly of Poland.

 

- 12.45 - Prof. Marek Šmid, Dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)- Wojskowe Bezpieczeństwo Słowacji.

- Prof. Marek Šmid, Dr Michaela Moravčíková (Trnava University in Trnava, Slovakia) Military Security of Slovakia.

13.05 – Dyskusja

13.45 - Obiad

 

SESJA VIII BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

SESSION VIII INTERNATIONAL SECURITY

 

- 15.00 - Prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Prof. Anna Przyborowska-Klimczak (Maria Curie-Skłodowska – University in Lublin) - International Security.

- 15.20 - Prof. Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficzno-prawna

Prof. Jadwiga Potrzeszcz (The John Paul II Catholic University of Lublin) - Legal Security and Legal Certainty from the Point of View of the Philosophy of Law.

15.40 – Dyskusja

16.10 – Zamknięcie obrad

 

Obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski / The debate will be translated simultaneously into Polish and English

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - Prosimy wydrukować, wypełnić i wysłać

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł , którą należy przesłać do dnia 1września 2016 r.
na konto:
50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

z dopiskiem „Bezpieczeństwo prawne” wraz z danymi do wystawienia faktury .

Opłata obejmuje 2 obiady, 3 przerwy kawowe i uroczystą kolację, materiały z opublikowanymi referatami.

Zgłoszenie udziału w Konferencji (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) należy przesłać do dnia 1września 2016 r. na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego C-742

WPPKiA KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

CONFERENCE APPLICATION FORM

Scientific International Conference „Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, Ukraine”

Lublin, 15-17.09.2016

KUL Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), room CTW-114

Information about the participating person:

1.    Name and Surname, Academic Title:

………………………………………………………………………………..

2.     University/College/Institution

…………………………………………………………………………………..

 

3.     Title of 5 minutes speech during discussion. There will be possibility to publish the expanded version of speech after conference.

 

…………………………………………………………………………………….

 

4.     Contact phone number

 

……………………………………………………………………………………..

 

5.     Address and e-mail

 

………………………………………………………………………………….

Conference fee in the amount of 200 PLN (50 €) send until 1 st September 2016 to the bank account:

50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

With the postscriptum “Bezpieczenstwo prawne” and data for the invoice

Fee includes 2 lunches, 3 coffee brakes and  gala dinner and full publication

Reporting the participation in the Conference (with traditional or electronic mail) one should send to 1 September 2016 to the address:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego C-742

WPPKiA KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

OFERTA ZAKWATEROWANIA

Organizatorzy proponują uczestnikom konferencji zakwaterowanie we własnym zakresie.

Polecamy następujące hotele:

- Hotel VICTORIA

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60; 20-016 Lublin

 Tel. +48 81 532 70 11 - 13

Faks: +48 81 532 90 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.victorialublin.pl

- Hotel MERCURE

Al. Racławickie 12, 20-037  Lublin - POLSKA

Tel. : (+48)81/5332061

Faks : (+48)81/5333021

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hotel HUZAR

ul. Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin,

Tel. +48 81-533-05-36
+48 81-533-51-20; +48 81-533-51-21; +48 81-718-37-87
Faks. +48 081-533-05-36

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.hotelhuzar.pl/

 

ACCOMMODATION OFFER

The Organizers propose the participants of the conference the accommodation within the city on their own.

We recommend the following hotels:

- Hotel VICTORIA

http://www.victorialublin.pl

- Hotel MERCURE

Tel. : (+48)81/5332061 ; e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hotel HUZAR

http://www.hotelhuzar.pl/

Art.1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Art.2.

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, nazywane dalej Stowarzyszeniem, prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju.


Art.3.

Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Lublinie, al. Racławickie 14.

Art.4.

§ 1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce. Cel ten jest realizowany w zależności od Konferencji Episkopatu Polski.

§ 2. Cel ten jest osiągany przez:

a)      wspieranie kontaktów między kanonistami i innymi pracownikami instytucji kościelnych,
b)      organizowanie sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy przez kanonistów i pracowników instytucji kościelnych,
c)      wydawanie biuletynu i innych publikacji,
d)     współprace ze stowarzyszeniami kanonistów w innych krajach,
e)      współpracę z instytucjami naukowymi i kościelnymi.

Art.5.

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych.

Art.6.

§ 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które ukończyły studia prawa kanonicznego lub interesują się prawem kanonicznym z racji wykonywanych zadań.
§ 2 Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członków do Stowarzyszenia.
§ 3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do płacenia składek w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu.
§ 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie uiszczający składek przez dwa kolejne lata lub działający na szkodę Stowarzyszenia może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa.

Art. 7.

Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Art. 8.

Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Art. 9.

Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, odbywa się raz w roku. W razie potrzeby może być zwołane częściej.

Art. 10.

Czas i miejsce Walnego Zebrania wyznacza Zarząd po konsultacji z członkami Stowarzyszenia, przeprowadzonej podczas poprzedniego Wlanego Zebrania. Zarząd przygotowuje też program zebrania.

Art. 11.

Walne Zebranie odbywa się podczas dorocznej sesji Stowarzyszenia.

Art. 12.

Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem.

Art. 13.

Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest honorowym przewodniczącym.

Art. 14.

§ 1. Walne Zebranie uchwala budżet na następny rok, przyjmując sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania budżetu większością głosów, stosowanie do kan. 199 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
§ 2. Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 sierpnia każdego roku.

Art. 15.

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Art. 16.

§ 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika i dwóch członków.
§ 2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora prawa kanonicznego.

Art. 17.

§ 1. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
§ 2. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 KPK.
§ 3. Prezes kieruje obradami Zarządu Stowarzyszenia, czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz podejmuje w jego imieniu zobowiązania majątkowe.

Art. 18.

§ 1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 2. W razie śmierci wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 19.

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
a)      troska o to, aby członkowie Stowarzyszenia byli powiadamiani o uchwałach Walnego Zebrania i postanowieniach Zarządu,
b)      prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Stowarzyszenia,
c)      przyjmowanie rocznych składek od członków Stowarzyszenia oraz innych wpływów,
d)     prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia, a także wydatków i wpływów.

Art. 20.

Stowarzyszenie wydaje biuletyn dla swoich członków, zawierający informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz nowych aktów normatywnych i orzeczeń trybunałów kościelnych. Redaktorów biuletynu powołuje Zarząd.

Art. 21.

Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 22.

Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków, wybieranych na 3 lata przez Walne Zebranie. Komisja ocenia czy działalność Zarządu jest zgodna ze statutem.

Art. 23.

§ 1. Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek członków oraz dotacji, ofiar i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych.
§ 2. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy członków, większością dwóch trzecich głosów.
§ 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 24.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów.

Art. 25.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.


Powyższy statut został uchwalony na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego w Lublinie, dnia 12 listopada 1990 r.