Józef Krukowski

Ks. Józef Wójcik urodził się 2 listopada 1934 r., w Gałkach Krzczonowskich k. Gielniowa. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po odbyciu studiów teologicznych w 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jana Kantego Lorka. W latach 1964-1967 odbył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1971 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana A. Myrchy.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w kilku parafiach diecezji sandomierskiej. W latach 1958-59 był wikariuszem parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie za wygłoszenie kazania w obronie krzyży usuwanych z sal szkolnych przez władze komunistyczne został aresztowany i skazany na karę miesięcznego pozbawienia wolności, którą odbył w więzieniu w Kielcach. W latach 1962-1968 był duszpasterzem w Wierzbicy, gdzie uratował parafię katolicką przed likwidacją. Władze komunistyczne – wykorzystując konflikt między wikariuszem, który zbuntował część parafian, a proboszczem – bezskutecznie usiłowały utworzyć tam „niezależną parafię”.

Za wielokrotne odważne wystąpienia w obronie Kościoła i ludzi wierzących ks. Józef Wójcik w okresie PRL był 18 razy aresztowany,
a 9 razy karany pozbawieniem wolności pod zarzutem organizowania nielegalnych zgromadzeń w domach prywatnych w celu sprawowania Mszy św. i nauczania religii. Będąc wikariuszem parafii NMP w Radomiu w czerwcu 1972 r. „uwolnił” kopię cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wędrującą razem z Księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim po całej Polsce – od diecezji do diecezji – podczas Wielkiej Nowenny zaprogramowanej z racji Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. Kopia ta na trasie pielgrzymowania została „zaaresztowana” przez agentów SB i przewieziona na Jasną Górę, gdzie przez 6 lat pod ich ścisłą strażą była przetrzymywana w bocznej kaplicy Bazyliki Jasnogórskiej. Ks. Józef Wójcik za wiedzą Księdza Prymasa fortelem „wykradł” ten Obraz stamtąd i z pomocą jednego kapłana i dwóch sióstr z Mariówki przewiózł go do Radomia na szlak Wielkiej Nowenny.

W latach 1972-2010 był proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Przez pierwszych pięć lat władze państwowe nie chciały wyrazić zgody na zatrudnienie Go na tym stanowisku. Po upadku komunizmu aktywnie uczestniczył w zagospodarowywaniu odzyskanej wolności, podejmując się różnych funkcji duszpasterskich, m.in. w 2000 r. był kapelanem polskich sportowców podczas Olimpiady w Atenach. Dzięki Jego staraniom na terenie parafii Suchedniów został wybudowany kościół filialny w Ostojowie, przy którym powstała nowa parafia. Ks. Józef Wójcik był znakomitym kaznodzieją. W kazaniach swych podtrzymywał ludzi w wierze i odważnie występował w obronie chrześcijańskiej tożsamości Narodu polskiego w okresie PRL. Także w III Rzeczypospolitej piętnował działania zmierzające do ateizacji społeczeństwa i ograniczania wolności sumienia i religii.
W 2013 r. wystosował do Donalda Tuska, premiera Rządu RP, otwarty list, w którym zaprotestował przeciwko faktom tolerowania przez władze państwowe znieważania wartości chrześcijańskich i dyskryminacji ludzi wierzących w życiu publicznym. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Za wybitne osiągnięcia w życiu społecznym i zasługi w pracy duszpasterskiej i patriotycznej na rzecz przemian demokratycznych otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: w 1995 r. od prezydenta RP – Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta, a następnie w 2007 r. – Krzyż Wielkiego Orderu Polonia Restituta; od prezydenta Włoch – Order Zasługi Republiki Włoskiej za umacnianie dobrych stosunków między narodami; w 1997 r. – Krzyż starszego kapelana Rycerskiego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy; w 2008 r. na wniosek dzieci – Order Uśmiechu, a w 2009 r. od Biskupa Polowego W.P. – Medal Milito pro Christo. Jego działalność opisał Czesław Ryszka w książce: Infułat z Suchedniowa (Kraków 2007).

Ks. infułat Józef Wójcik zmarł 16 lutego 2014 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym w Kielcach. Pogrzeb odbył się w Suchedniowie przy licznej obecności duchownych i wiernych świeckich. Mszy św. żałobnej podczas pogrzebu przewodniczył Henryk Tomasik, biskup radomski, a kazanie wygłosił Pacyfik Dydycz, biskup drohiczyński.

R.I.P.