ZAPROSZENIE

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań 

 

PT. „STEFAN WYSZYŃSKI PRYMAS TYSIĄCLECIA – ABSOLWENT KUL … KANDYDAT NA OŁTARZE”
ORAZ
JUBILEUSZOWE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL


10 grudnia 2016 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, c-1031
Lublin, Al. Racławickie 14
8.00 Msza Święta (Kościół Akademicki KUL)
9.15 Otwarcie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Przewodniczą-cy SAWP KUL

CZĘŚĆ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


Sesja I
Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
9.25 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL
9.45 Mgr Piotr Krzysztof Kuty (Prezes Fundacji „Nasza Tradycja”), Stefan Wyszyński – Biskup Lubelski
10.05 Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (KUL), Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec Soboru Watykańskiego II
10.25 Prezentacja książki pt. Więzy jedności Jana XXIII i kard. Stefana Wy-szyńskiego. Wybór dokumentów, red. S. Wilk, A.D. Wójcik, Lublin 2016
10.30 Dyskusja
10.45 Przerwa kawowa
Sesja II
Przewodniczący – dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL,
Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
11.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Stefan Wyszyński – uprawnienia nadzwyczajne wobec reżimu komunistycznego
11.20 O. dr Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bil-czewskiego, Lwów), Stefan Wyszyński – kompetencje dotyczące wiernych obrządku greckokatolickiego w Polsce
11.40 Ks. dr Krzysztof Nykiel (Uniwersytet Gregoriański, Rzym), Stefan Wyszyński – troska o życie sakramentalne Narodu
12.10 O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Anto-nianum, Rzym), Prymas Wyszyński – kandydat na ołtarze
12.40 Dyskusja
13.00 Zakończenie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
13.05 Obiad (Mensa Academica KUL)

CZĘŚĆ II JUBILEUSZOWE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL


15.00 Otwarcie Walnego Zebrania – Przewodniczący SAWP KUL
15.05 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, 10 lat istnienia Stowarzysze-nia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2015/2016
- Sprawozdanie Sekretarza
- Sprawozdanie Skarbnika
Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Plan pracy na następny rok
Wolne wnioski
Zamknięcie Walnego Zebrania


CZĘŚĆ III SPOTKANIE OPŁATKOWE


17.00 Śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”
Odczytanie Ewangelii
Życzenia – ks. prof. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący SAWP KUL
Wspólne kolędowanie


Ks. Mirosław Sitarz
Przewodniczący SAWP KUL

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

„KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW”

 

Lublin, 3 czerwca 2017 r.
Centrum Transferu Wiedzy KUL, Al. Racławickie 14

 

Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego; Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych TN KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

8.45 Otwarcie Konferencji (CTW-304)

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Przewodniczący SAWP KUL

§  JE Bp dr hab. Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP

§  Prof. dr hab. Jan Gliński – Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie

§  Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Prezes SKP

§  Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – Prezes TN KUL

§  Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Dziekan WPPKiA KUL

 

Sesja I (CTW-304)

Prowadzenie: JE Bp dr hab. Artur G. Miziński (KEP)

9.15 Ks. Štefan Brinda, Posłuszeństwo ordynariuszowi według kan. 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

9.35 Igor Kilanowski, Małżeństwo katolika z anglikaninem (UKSW)

9.55 Dyskusja

10.10 Kawa

 

Sesja II A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

10.20 Jitka Jonová, Forms of Punishment of Clerics. Episcopal Prison for Priest on the Example of Olomouc Archdiocese in the 19th Century (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Agnieszka Romanko, Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego (KUL)

11.00 Daniel Przygoda, Status prawny uchodźcy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz instrukcji „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych” (UKSW)

11.20 Joanna Przybysławska, Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL

10.20 Ks. Paweł Kaleta, Wymogi prawne celebrowania intencji zbiorowych (KUL)

10.40 Ks. Paweł Lewandowski, Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

11.00 Piotr Śliwiński, Konsekwencje alienacji wadliwej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz prawa świeckiego Polski i Niemiec (UKSW)

11.20 Grzegorz Ćwikliński, Zarząd majątkiem kościelnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 1281 § 2) i Statutów Synodalnych Archidiecezji Warmińskiej (UWM)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja II C (CTW-302)

Prowadzenie: o. dr hab. Damián Němec

10.20 Ingrid Kovářová Kochová, The Role of the Defender of the Bond within the Process for Declaration the Nullity of Marriage (Univerzita Palackého v Olomouci)

10.40 Anna Słowikowska, Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego (KUL)

11.00 Monika Menke, Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Univerzita Palackého v Olomouci)

11.20 Ks. Adam Fabiańczyk, Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa kościelnego (KUL)

11.40 Dyskusja

11.55 Kawa

 

Sesja III A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

12.10 Ks. Piotr Szczygielski, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według polskiego prawa partykularnego (UPJPII)

12.30  Anna Sobierajska, Chrzestny a świadek chrztu w prawie kanonicznym (UKSW)

12.50 Radosław Gosiewski, Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112) (UKSW)

13.10 Kamil Niedziałkowski, Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego – aspekty cywilno-kanoniczne (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja III B (CTW-202)

Prowadzenie: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

12.10 Sylwia Pszczółkowska-Łebkowska, Wykluczenie jedności według kanonicznego prawa małżeńskiego (UKSW)

12.30 Joanna Wołczyńska, Wykluczenie potomstwa w kanonicznym prawie małżeńskim (UKSW)

12.50 Maciej Andrzejewski, Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym i prawie polskim – zarys problematyki (KUL)

13.10 Aleksandra Rybaczek, Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem (KUL)

13.30 Dyskusja

13.45          Obiad

 

Sesja III C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

12.10 Wojciech Potocki, Podmioty zobowiązane do troski o powołania kapłańskie w przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

12.30 Ks. Dominik Dryja, Kompetencje władcze biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej (KUL)

12.50 Ks. Radosław Wnuk, Wymogi prowizji na urząd proboszcza w obowiązującym polskim ustawodawstwie synodalnym (KUL)

13.10 Dawid Lipiński, Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

13.30 Dyskusja

13.45 Obiad

 

Sesja IV A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

15.00  Ks. Bartłomiej Pieron, Dostęp stron do akt sądowych w kanonicznym procesie małżeńskim na tle polskiej procedury cywilnej. Analiza prawno-porównawcza (UPJPII)

15.20 Urszula Wasilewicz, Niedopełnienie małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Sąd Metropolitalny Lubelski)

15.40 Agnieszka Leśniak, Wpływ zaburzeń depresyjnych na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (UKSW)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV B (CTW-202)

Prowadzenie: o. prof. dr hab. Wiesław Bar

15.00 Ks. Krzysztof Rogala, Posługa biskupa diecezjalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

15.20 Patrycja Kukulska, Zasada kolegialności w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

15.40 Ks. Wojciech Solik, Prawo do ochrony dobrego imienia w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (UKSW)

16.00 Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja IV C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

15.00 Natalia Grochowska, Okoliczności wpływające na złagodzenie wymiaru kary w prawie polskim i kanonicznym (UKSW)

15.20 Ks. Tomasz Poterała, Ordynariat Polowy w Republice Słowackiej (UKSW)

15.40 Ryszard Pankiewicz, Status prawny kapelana szpitalnego. Zarys problematyki (WSZiA w Zamościu)

16.00  Dyskusja

16.15 Kawa

 

Sesja V A (CTW-304)

Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

16.30 Ks. Andre Awoa, L’audientia episcopalis come forma di esercizio del governo – potere nella Chiesa antica in Africa (PUG)

16.50 Marta Olkowicz, Zasada reprezentatywności w radzie kapłańskiej (UKSW)

17.10 Ks. Krzysztof Białowąs, Kompetencje postulatora w procesie kanonizacyjnym w Rzymie (PUG)

17.30 Paweł Zając, Wybór ordynariusza ordynariatu personalnego dla anglikanów na urząd (L&B Institute)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V B (CTW-202)

Prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

16.30 Zuzanna Maj, Przeszkody małżeńskie w systemie prawa kanonicznego oraz polskiego (UKSW)

16.50 Ks. Paweł Zawada, Obowiązek moralny wychowania potomstwa w wyroku orzekającym nieważność małżeństwa (KUL)

17.10 Natalia Bohacz, Konflikt praw i obowiązków stron w małżeństwie mieszanym (UKSW)

17.30 O. Stanisław Kawa, Ewangelia podstawą prawa kanonicznego (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)

17.50 Dyskusja

 

Sesja V C (CTW-302)

Prowadzenie: ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

16.30 Wioleta Wasil, Zasady nabywania przynależności do Kościoła katolickiego (UKSW)

16.50 Ks. Mariusz Marszałek, Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu charyzmatu nowego instytutu życia zakonnego (UKSW)

17.10 Andrzej Kukulski, Zadania legatów Biskupa Rzymu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KUL)

17.30 Dyskusja

 

18.00 Zamknięcie Konferencji

(CTW-304)

§  Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

§  Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZOWĄ OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

 POD PATRONATEM Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego

 

Organizatorzy:

❖   Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

❖   Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

❖  Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

❖   Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

TERMIN: 5-7 września 2016 r.

 MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższe Seminarium Duchowne, ul Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, 87-800 Włocławek

 

PROGRAM KONFERENCJI

5 września (poniedziałek)

Przyjazd uczestników wieczorem 20.00 Kolacja

 

6 września (wtorek)

9.00  Otwarcie Konferencji:

❖ Bp dr Wiesław A. Mering

❖ Abp dr hab. Andrzej Dzięga

❖ Bp dr hab. Artur Miziński

❖ Ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW

❖ Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

 

 Sesja I

Przewodniczący - Bp dr Stanisław Stefanek Biskup senior Diecezji Łomżyńskiej

  9.30      Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski - Małżeństwo fundamen­tem rodziny. Problemy aksjologiczne i prawne

10.00    Pan dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO - Ochrona funkcji pro­kreacyjnej rodziny w prawie polskim

10.30    Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW) - Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny w prawie kanonicznym

11.00    Dyskusja

11.15    Kawa/Herbata

 

Sesja II

Przewodniczący - Bp dr hab. Artur Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

  11.30    Pan dr hab. Piotr Telusiewicz (KUL) - Ochrona funkcji wy­chowawczej rodziny w prawie polskim

12.00    Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym

12.30    Dyskusja

13.00    Przerwa obiadowa

 

 

Sesja III

Przewodniczący - Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 14.30    Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) - Problem Ko­munii św. katolików żyjących w małżeństwie cywilnym

15.00    Dyskusja 15.30 Kawa/Herbata

15.45    Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL - Małżeństwa ka­tolików z prawosławnymi

16.15    Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW) - Małżeństwa ka­tolików z muzułmanami

16.45    Dyskusja

18.00    Msza św. koncelebrowana w Katedrze Włocławskiej

19.00    Kolacja

19.45   Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

20.15    Spotkanie koleżeńskie

 

7 WRZEŚNIA (ŚRODA)

7.00      Msza św. koncelebrowana 8.00 Śniadanie

 SESJA IV

Przewodniczący - Bp Antoni Dziemianko Biskup Diecezji Pińskiej

 9.00 Abp dr Stanisław Gądecki - Synod Biskupów na temat mał­żeństwa i rodziny

10.00 Dyskusja

10.30 Kawa/Herbata

 

SESJA V - NOWA PROCEDURA ORZEKANIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Przewodniczący - Bp Marian Buczek Biskup senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej

 11.00 Ks. dr hab. Piotr Majer (UPJPII) - Proces skrócony - szanse i obawy

11.30 Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII) - Apelacja w ka­nonicznym procesie małżeńskim

12.00 O. dr hab. Piotr Skonieczny (UPJPII) - Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus

12.30 Dyskusja

13.00    Zamknięcie konferencji

13.15 Obiad

 

Organizatorzy Konferencji proszą, aby uczestnicy:

❖ zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2016 r. na adres:

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Pl Kopernika 3, 87­800 Włocławek;

Tel 508 014 508 lub 518 014 527; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

❖   w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu;

❖   kapłani zabrali ze sobą stuły i alby.

 Miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji: Wyższe Semi­narium Duchowne, ul Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3 (wjazd samochodem od ul. Wojska Polskiego)

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Ks. prof. Józef Krukowski Prezes SKP

Ks. prof. Janusz Gręźlikowski Oficjał Sądu Biskupiego we Włocławku