Informacje dla Autorów

 

Autorzy, którzy zajmują się w zagadnieniami dotyczącymi prawa, prawa kanonicznego, a także relacji między państwem i Kościołem, zgodnie z celem i zakresem tematycznym czasopisma, zaproszeni są do nadsyłania swoich tekstów do „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”. 

 

Tekst powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany w języku polskim w całości bądź w części. Tekst nie może być w tym samym czasie złożony do publikacji w Redakcji innego czasopisma.

 

Autor przesyła tekst do publikacji drogą elektroniczną na adres Redakcji: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tekst powinien być zapisany w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania nadesłanego tekstu do procedury recenzyjnej lub druku z racji na niezachowanie przez Autora wymogów merytorycznych i formalnych. 

 

Wraz z tekstem Autor zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o oryginalności pracy ( wersja angielska/  wersja polska) w wersji papierowej w siedzibie Redakcji lub przesłać drogą elektroniczną skan oświadczenia. Oświadczenie zawiera informacje m.in. na temat samodzielności pracy, wkładu innych Autorów, źródeł finansowania pracy. Redakcja dba w ten sposób o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma ( zapora ghostwriting) zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji ( COPE).

 

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Umowa i klauzula informacyjna dostępne są w siedzibie Redakcji i Wydawcy.

 

Autor ponosi odpowiedzialność za dane merytoryczne zawarte w przesłanym tekście.

 

Tekst nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków, czyli maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz).

 

Do tekstu (z wyodrębnionym wstępem, poszczególnymi wątkami tematycznymi i zakończeniem) należy dołączyć streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami) w języku polskim i języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim (niebędących powtórzeniem tytułu artykułu), a także tytuł w języku angielskim. Jeżeli tekst jest napisany w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł również w języku oryginalnym.

 

Autor wraz z artykułem – w osobnym dokumencie – przesyła również na adres e-mail Redakcji następujące informacje: imię i nazwisko; numer ORCID; stopień i tytuł naukowy; afiliację; miejsce pracy wraz z adresem; e-mail; adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji).

 

Bibliografię – sporządzoną według stylu Chicago – w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa, orzecznictwo i literaturę). W wykazie bibliografii (literatura) należy podać pełny opis, natomiast opis skrócony (literatura) w tekście artykułu w nawiasie kwadratowym. Źródła prawa i orzecznictwo należy cytować w przypisach dolnych. 

 

Przykłady:

 

  • W bibliografii: Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL. W tekście: [Krukowski 2000, 87-88].
  • W bibliografii: Sitarz, Mirosław. 2013. „Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych.” W Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 133-54. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. W tekście: [Sitarz 2013, 133-54].
  • W bibliografii: Sitarz, Mirosław. 2017. „I criteri di appartenenza alla Chiesa.” Journal of Modern Science 33, nr 2:27-48. W tekście: [Sitarz 2017, 27-48].

 

Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVIII (2018), nr 31

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 

Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVII (2017), nr 30

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Wiesław Bar (KUL, Polska)

 

Lista Recenzentów "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" t. XXVI (2016), nr 29

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 

 

Rada Naukowa czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

 

prof. dr Juan Ignacio Arrieta (Papieski Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie, Włochy)

prof. dr hab. Jean Paul Durand (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

prof. dr hab. Jan Dyduch (UPJPII, Polska)

prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW, Polska)

prof. dr hab. Edward Górecki (PWT, Polska)

prof. Janusz Piotr Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN, Polska)

dr Michaela Moravčikova (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. dr hab. Damián Nĕmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII, Polska)

dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

prof. dr hab. Józef Wroceński (USKW, Polska)

Subcategories

Wymogi formalne:

1.     Tekst powinien być oryginalny, tzn. nie publikowany wcześniej w j. polskim w całości bądź nawet we fragmentach ani nie być w tym samym czasie złożony w Redakcji innego czasopisma.

2.     Tekst nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków, tj. maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz).

3.     Autor przekazuje Redakcji tekst w wersji wydruku papierowego i w wersji elektronicznej.

4.     Informacje o Autorach powinny zawierać: imię i nazwisko (na osobnej kartce w celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej), stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), e-mail, a dodatkowo adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji).

5.     Tekst powinien zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami) w j. polskim i j. angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim (nie będących powtórzeniem tytułu artykułu).

6.     Artykuł powinien składać się ze wstępu, wyodrębnionych w punktach poszczególnych wątków tematycznych oraz zakończenia.

7.     Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa i literaturę).

8.     Sporządzanie przypisów:

- J. Krukowski,
 Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 20002.
- M. Sitarz,
 Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013, s. 133-154.
- M. Sitarz, 
Rodzaje i kompetencje legatów papieskich, w: Fides - Veritas - Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”, Lublin 2013, s. 45-59.
- W. Góralski, Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 66-73.
- W. Lis,
 Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 1, s. 161-181.

9.     Akty normatywne należy cytować według reguł ich powoływania zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

10.   Konieczne jest wypełnienie oświadczenia o samodzielności pracy zawierająca informację, że artykuł spełnia wymogi stawiane pracom naukowym i zasługuje w całości na publikację w wydawnictwie naukowym.

11.   Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

Wymogi techniczne:

1.     Teksty w wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje).

2.     Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

3.     Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania nadesłanego tekstu do procedury recenzyjnej lub druku z racji na niezachowanie przez Autora wymogów merytorycznych i formalnych. 

Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

 

W celu uzyskania numeru ORCID, Redakcja "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: https://orcid.org/register