KARTA ZGŁOSZENIA

                                       udziału w konferencji pt.:

................................................................................................................................................

                                               organizowanej przez

..............................................................................................................................................

                                               Towarzystwo Naukowe KUL                                                                                 

  ...........................................................................................

                                             (miejsce i data konferencji)

              Dane personalne i adresowe uczestnika konferencji

             

Imię i nazwisko

 

Stopień naukowy

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres e-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dane do faktury

 

Płatnik faktury

 

Dokładny adres płatnika

 

NIP płatnika

 

Adres do przesłania faktury

 

 

Opłata konferencyjna wynosi:

·                    ..................................zł (w tym 23% VAT) dla jednostek (osób) pokrywających koszt konferencji ze środków własnych

·                    ....................................zł (zwolnione z VAT). Podstawa do zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy - usługi kształcenia są finansowane w całości ze środków publicznych, w rozumieniu ww. ustawy o finansach publicznych. Jeżeli natomiast są finansowane z ww. środków w co najmniej 70%, ale mniej niż 100%, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.

Warunkiem otrzymania faktury z ze stawką zwolnioną jest odesłanie wraz z kartą zgłoszenia oświadczenia dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT podpisanego przez jednostkę opłacającą.

 

Wpłaty należy dokonać na konto: Towarzystwo Naukowe KUL

                                                      ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

                                                      Bank Pekao S.A. III O/Lublin 50 1240 5497 1111 0010 3626 3711

                                                      podając w tytule przelewu tytuł konferencji

 

UWAGA! Opłatę konferencyjną prosimy wnosić po uzyskaniu od organizatora informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w konferencji.

 

 


 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego                            ..............................................

                                                                                                    miejscowość, data

 

Oświadczający

..............................................................

..............................................................

..............................................................

               nazwa i adres nabywcy usługi

 Przyjmujący oświadczenie

 Towarzystwo Naukowe KUL

ul. Gliniana21

20-616 Lublin

           Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT

 Oświadczamy, że udział pracowników

 ...............................................................

..............................................................

..............................................................

 w II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, współorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe KUL w dniach 3-4 czerwca 2014 roku w Lublinie jest finansowana w całości / w 70 % / w ramach budżetu* ze środków publicznych: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

                                                                 ......................................................................

                                                                               podpis osoby reprezentującej nabywcę

 

* - niepotrzebne skreślić