Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (ISSN 1731-1438) to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 4 pkt.

wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

 wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 6 pkt.

 

Czasopismo "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value)Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS.