Rada Naukowa czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

 

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (ISSN 1731-1438) to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 4 pkt.

wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

 wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 6 pkt.

 

Czasopismo "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value)Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS.

Zespół redakcyjny czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"