Józef Kowalczyk*

Konkordat polski z 1993 roku. Zarys problematyki

Na początku pragnę przypomnieć, że Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z blisko 200 państwami. Polska ma zapisane w swojej historii znaczące relacje ze Stolicą Apostolską. Można na ten te­mat przeczytać pouczające opracowania naukowe. Warto więc wspo­mnieć o podpisaniu pierwszej umowy między polskim Sejmem a pa­pie­żem Leo­nem X blisko 500 lat temu. Od tego czasu pojawiali się w Pol­sce papiescy wysłannicy, aczkolwiek nie była to funkcja po­wie­rzona im na stałe. Pierwszym z nich był Girolamo Lando, zaś pierw­szym for­mal­nym przed­stawicielem Stolicy Apostolskiej w charakterze nuncjusza był Alojzy Lippomano, którego misja zaczęła się 13 stycznia 1555 r., a za­kończyła 15 stycznia 1571 r.

Ginter Dzierżon

Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa

Wstęp

Zaproponowana mi tematyka wykładu nie jest nowa. Sam temu pro­blemowi poświęciłem jedno opracowanie[1]. Dorobek kanonistyki w tej kwestii jest bardzo bogaty, o czym świadczy na przykład bib­lio­grafia za­mieszczona przez Miguela A. Ortiza w artykule Fede e con­sen­so ma­tri­moniale[2]. To niełatwe zagadnienie będące przez wiele wieków dla ka­no­nistów crux interpretum staje się kolejnym i to niemałym wyzwa­niem, jeśli rozważymy je w kontekście treści zawartych w dwóch pa­pieskich przewodnich dokumentach powyższej tematyki, ja­kimi są: motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[3] oraz posynodalna adhortacja Amo­ris laetita[4].

Agnieszka Romanko*

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Poznań, 4 września 2017 roku

 

Dnia 4 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchow­nym w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kano­ni­stów Pol­skich.

Paweł Zając

RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

Dnia 25 maja 2018 r., weszły w życie przepisy rozporządzenia Par­lamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­ne­go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE[1]. Po­wyższy akt normatywny wprowadził niejako rewolucję w postrzeganiu danych osobowych, przypominając, że prawo do ich ochrony jest jed­nym z praw człowieka.

Paweł Banduła*

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 26 maja 2018 roku

 

Dnia 26 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ko­deks Prawa Kano­nicznego w badaniach młodych naukowców”.