Agnieszka Romanko

Ś.P. Ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak (1968 -2017)[1]

Dnia 2 stycznia 2017 r., zmarł w 49. roku życia i 24. roku kapłaństwa, ks. kan. mgr lic. Piotr Podo­lak, kapłan Archidiecezji Warmińskiej, członek zwyczajny Stowa­rzy­szenia Kanonistów Polskich.

Wiesław Bar OFMConv

Ś.P. Ks. kan. dr Kazimierz Gajda (1935-2017)

Urodził się  24 lipca 1935 r. w Klemen­towi­cach. Po edukacji podstawowej w miejscowej szkole, w la­tach 1949-1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcą­cym w Garbowie, gdzie zdał ma­turę w 1953 r.

Kazimierz Święs

Ś.P. Ks. Bp dr hab. Kazimierz Ryczan (1939-2017)

Ryczan Kazimierz, biskup diecezji kieleckiej, pra­cownik Instytutu Teologii Pastoralnej i Kate­chetyki KUL, członek honorowy Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.