Print
Category: Biuletyn nr 31

 

Mirosław Sitarz  

 

Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku

 

Papież Jan Paweł II dnia 11 października 1988 r. na forum Parla­mentu Eu­ropejskiego powiedział: „misją Kościoła jest głoszenie zba­wienia w Chrystusie wszystkim ludziom, niezależnie od aktualnych warunków historycznych, gdyż to zadanie żadnych warunków wstęp­nych mieć nie może.

A zatem, nie wycho­dząc poza zakres właściwej sobie kompetencji, Kościół uważa, że jego powin­nością jest oświe­ca­nie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez narody w duchu wartości i zasad, jakie głosi on uważnie, wpatrując się w znaki czasu, któ­re każą przekładać na język zmiennych realiów życia nie­prze­mi­ja­jące wymo­gi Ewangelii. Czyż Kościół mógłby nie interesować się bu­dowaniem Europy, sko­ro od stuleci żyje pośród tworzących ją naro­dów, które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostaje elementem kul­turowej tożsamości? […] Wszystkie prądy myślowe naszego starego konty­nentu winny podjąć refleksję nad ponurymi konsekwencjami ewentualnego wy­klucze­nia Boga z życia publicznego – Boga jako ostatecznego kryterium etyki i najważniejszej gwarancji przeciw nadużyciom władzy człowieka nad człowie­kiem”.

Wpatrując się w kierunek, w którym współcześnie zmierza Unia Europej­ska, 30 lat później, europosłowie Waldemar Tomaszewski, Mi­rosław Piotrowski i Urszula Krupa wraz z ks. inf. dr. Ireneuszem Sku­bisiem – moderatorem Ruchu Europa Christi oraz honorowym człon­kiem Stowarzyszenia Kanonistów Pol­skich – dnia 16 maja 2018 r. zor­ganizowali w Parlamencie Europejskim w Bruk­seli (sala A5E2) kon­fe­rencję Ruchu Europa Christi pt. „Otwórzcie drzwi Chry­stusowi”. W sympozjum uczestniczyło około 100 osób. Obrady były tłumaczone symultanicznie. 

Konferencję otworzyli europosłowie: prof. M. Piotrowski z Lubli­na, W. To­maszewski z Wilna oraz ks. Skubiś. Organizatorzy nakreślili kontekst spo­łe­cz­no-polityczny, w jakim obecnie znajduje się Europa oraz podali cel konfe­rencji, stwierdzając, że odejście od fundamentów, jakimi są filozofia grecka, prawo rzymskie i chrześcijaństwo z Ewan­gelią głoszoną przez objawionego Bo­ga w Je­zusie z Nazaretu, na któ­rych dotychczas była budowana cywilizacja ła­cińska, grozi niebez­pie­cznymi konsekwencjami zarówno dla ludzi wierzących, jak i nie­wie­rzących. 

Pierwszy referat wygłosił ks. Skubiś (honorowy redaktor naczelny Tygodni­ka Katolickiego „Niedziela”), który mówił na temat istoty Ru­chu Europa Christi i kolejnego organizowanego w tym roku Kongresu Ruchu Europa Christi w róż­nych miastach w Polsce i za granicą. Prof. Piotrowski przedstawił polityczny wymiar Ruchu Europa Christi, na­to­miast europoseł W. Tomaszewski omówił udział chrześcijan w życiu politycznym na przykładzie Akcji Wyborczej Pola­ków na Litwie i Związku Chrześcijańskich Rodzin. Europoseł dr Urszula Krupa scha­rakteryzowała zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender. Przed­miotem wystąpienia ks. dr. Jarosława Krzewickiego, rektora SWEiZ w Łodzi, było za­gadnienie wolności sumienia w Europie. Redaktor Włodzimierz Rędzioch przedłożył referat zatytułowany „Proces laicy­zacji w Unii na przykładzie Fran­cji”. Dr Bogusław Rogalski, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, obecnie doradca frakcji Euro­pejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. mię­dzynarodowych, za­prezentował referat zatytułowany „Islamizacja Europy za­grożeniem dla jej tożsamości”. Redaktor Mariusz Książek, dyrektor w Tygodni­ku Katolickim „Niedziela”, ukazał odniesienia do chrześcijaństwa w naj­waż­niej­szych aktach normatywnych Unii Europejskiej. Kwestia prawa jako fun­damentu ładu społecznego była przedmiotem ostatniego refe­ratu, który wygłosił ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.

Po referatach odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. de­putowani do Parlamentu Europejskiego – Jacek Saryusz-Wolski i Bea­ta Gosiewska. Na zakończenie konferencji, organizatorzy podzię­kowa­li wszystkim prelegentom i uczestnikom oraz poinformowali, że teksty referatów zostaną opublikowane. Uwieńczeniem tego wydarzenia naukowego była Msza Święta sprawowana w Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli, w której uczestnicy konferencji prosili Trójjedynego Boga o błogosławieństwo w reewangelizacji Europy.Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad­ministracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Rev. Mirosław Sitarz, Professor – Head of the Department of Pub­lic and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.