Anna Słowikowska*

Nowości wydawnicze polskich kanonistów**

1.      Góralski Wojciech, Matrimonium facit consensus, t. III: Z orze­cz­nictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność mał­żeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody mał­żeń­skiej (1997-2016), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

2.      Góralski Wojciech, Wierzyć w Ewangelię. Homilie i kazania te­ma­tyczne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017.

3.      Kaleta Paweł, Legal Aspects of the Management of Church Pro­perty, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

4.      Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. IV, red. Mirosław Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin–Warszawa 2017.

5.      Nagroda im. Stefan Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąc­le­cia, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przy­ja­ciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018.

6.      Obowiązki i prawa duchownych w świetle Kodeksu Prawa Kano­nicznego, red. Marek Saj, Wydawnictwo Scriptum, Warszawa 2018.

7.      Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Marek Saj, Wydawnictwo Scriptum, War­sza­wa 2018.

8.      Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego, red. Marek Saj, Wydawnictwo Scriptum, Warszawa 2017.

9.      Stanisz Piotr, Religion and Law in Poland, Kluwer Law Inter­na­tional 2017.

10.  Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kan­dy­dat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Ag­nie­szka Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wy­działu Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017.

11.  Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolic­kim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Ab­sol­wen­tów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwer­sytetu Lu­belskiego, Lublin 2017.

12.  Zając Paweł, Status prawny ordynariatów personalnych dla an­gli­kanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem ka­to­lic­kim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Kato­lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017.

 

Prosimy o nadsyłanie na adres redakcji informacji o nowościach wy­dawniczych Członków Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.Dr Anna Słowikowska – adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytu­cyj­ne­go, In­stytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Kato­lic­kie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Anna Słowikowska, Ph.D. – assistant professor in the De­partment of Pub­lic and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Ad­ministration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lu­blin, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Wykaz obejmuje jedynie pozycje nadesłane przez Członków Stowarzyszenia do Redakcji „Biu­letynu Stowarzyszenia Kano­ni­stów Polskich”.