Agnieszka Romanko

Ś.P. Ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak (1968 -2017)[1]

Dnia 2 stycznia 2017 r., zmarł w 49. roku życia i 24. roku kapłaństwa, ks. kan. mgr lic. Piotr Podo­lak, kapłan Archidiecezji Warmińskiej, członek zwyczajny Stowa­rzy­szenia Kanonistów Polskich.

Ks. Podolak był wikariuszem parafii pw. św. Jó­zefa w­ Olsztynie oraz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie. Ponadto był sędzią Metro­po­litalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej, dyrek­to­rem Archidiecez­jal­nej Szkoły Muzyki Kościelnej, kanonikiem honorowym Ka­pituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmiń­skim, kape­lanem Akademickiego Sto­warzyszenia Katolickiego Soli Deo Omnia w Olszty­nie, duszpasterzem Kato­lic­kiego Gimnazjum im. Świę­tej Rodziny w Olsztynie.

W dniu 7 stycznia 2017 r. w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Dąb­rów­nie została odprawiona Msza Święta pogrzebowa, nato­miast ciało ks. Podolaka pochowano na cmentarzu parafialnym w Dą­brównie.

R.I.P. Dr Agnieszka Romankoasystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyj­ne­go, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Ka­to­lic­kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Agnieszka Romanko, Ph.D. – assistant in the Department of Public and Con­stitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Ad­mi­ni­stra­tion at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lub­lin, Po­land; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

[1] Opracowano na podstawie: Zmarł Ks. Kanonik Piotr Podolak, w: http://archwarmia.pl/aktualnosci/ zmarl-ks-kanonik-piotr-podolak/ [dostęp: 12.06.2018]; Zmarł ks. Piotr Podo­lak, w: https:// olsztyn.gosc.pl/doc/3625904.Zmarl-ks-Piotr-Podolak [dostęp: 12.06.2018].