Wiesław Bar OFMConv

Ś.P. Ks. kan. dr Kazimierz Gajda (1935-2017)

Urodził się  24 lipca 1935 r. w Klemen­towi­cach. Po edukacji podstawowej w miejscowej szkole, w la­tach 1949-1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcą­cym w Garbowie, gdzie zdał ma­turę w 1953 r.

Po ro­ku stu­diów na Akademii Rol­ni­czej w Krakowie, wstą­pił do Wyż­szego Semi­na­rium Duchownego w Lub­li­nie, które ukończył w 1960 r. i przyjął święcenia 18 kwiet­nia 1960 r. przez posługę ks. bp. Piotra Kał­wy.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Siennica Ró­żana (17.05.1960-1.07.1964), Borów (1.07.1964-27.06.1969), Wilkołaz (27.06.1969-17.10.1975) i Chłaniów (17.10.1975-12.06.1981).

Od 1980 r. posługę kapłańską łączył ze studiami na Wydziale Pra­wa Kano­nicznego KUL, które ukończył w lipcu 1982 r. z tytułem zawo­dowym magistra. Podstawą była praca Dowód z dokumentów w proce­sie beatyfikacyjnym na pod­stawie pozycji Sługi Bożego Stanisława Pap­czyńskiego (1631-1701). Dwa lata później uzyskał kościelny tytuł li­cencjata i podjął obowiązki sędziego oraz ob­rońcy węzła małżeń­skie­go w Sądzie Biskupim w Lublinie. Należy przy tym od­notować fakt, że w tym czasie był już proboszczem w Bychawce (od 12.06.1981 do 27.08.1991 r.). Po dziesięciu latach został przeniesiony do pracy w peł­nym za­kresie we wspomnianym sądzie kościelnym (od 5.10.1985 r.). Wtedy też podjął dalsze badania naukowe, przygotowując pod kie­run­kiem ks. prof. Henryka Mi­sztala rozprawę doktorską pt. Sprawa bea­ty­fikacji ks. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701). Studium historyczno-prawne, którą obronił w 1996 r.

Po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony w Katedrze Pra­wa Kanoni­zacyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi­ni­stracji KUL na stanowisku asystenta (w wymiarze 2/7 etatu), pro­wa­dząc do 2000 r. ćwiczenia oraz proseminarium z prawa kano­niza­cyj­ne­go. Następnie pracował w KUL na podstawie umowy o dzieło (2000/2001) i umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego (2001-2003).

Zajęcie to łączył z pracą w Sądzie Biskupim (do 21.09.1997 r.) oraz posługą proboszcza w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w By­chawie (13.06.1997- 30.04.2001), a następnie w parafii pw. Matki Bożej Aniel­skiej w Motyczu (13.06.1997- 1.07.2005 r.).

Jako emeryt, posługiwał nadal w licznych parafiach, m.in. jako spo­wiednik w Archikatedrze Lubelskiej. W dobie nasilonej migracji Pola­ków do Włoch przez blisko dekadę (od 1.09.2006 r.) otaczał ich opie­ką duszpasterską w archi­diecezji turyńskiej – starą Polonię, którą sta­no­wią zdemilitaryzowani żołnierze z II Korpusu, ich rodziny, pra­cow­nicy w fabryce Fiata oraz nową migrację – po stanie wojennym w Pol­sce oraz po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Rezydował i pra­cował w parafii Świętych Wincentego i Anastazego w Cambia­no, po­sługiwał też wspólnocie Polaków przy kościele św. Jerzego w Tury­nie.

Dnia 25 kwietnia 2010 r. obchodził 50-lecie święceń kapłańskich w kościele w Motyczu. Doczekał beatyfikacji (16.09.2007 r., Licheń Sta­ry) oraz kanoniza­cji (5.06.2016, Rzym) o. Stanisława Papczyń­skie­go, którego sprawy kanoniza­cyjnej był wybitnym znawcą. Oprócz ww. prac, opublikował na ten temat arty­kuł Osiemnastowieczny proces po­znański Sługi Bożego Stanisława Papczyńskie­go (1631-1701).

Ks. dr Kazimierz Gajda zmarł w 83. roku życia, w 58. roku ka­płań­stwa – 27 października 2017 r. w Lublinie. Pogrzeb odbył się w Kle­mentowicach, w ro­dzinnej parafii, w kościele pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty, w wigilię uro­czystości Wszystkich Świętych. Mszy św. po­grzebowej przewodniczył bp. Ry­szard Karpiński.

Ks. Gajda był „Zawsze gotowy do pomocy, mający dla ludzi serce i czas. Tak został zapamiętany” (A. Gieroba).

Śp. Ks. dr Kazimierz Gajda był kanonikiem honorowym Kapituły Lubel­skiej oraz Kapituły Zamojskiej. Jako członek zwyczajny, należał również do Stowa­rzy­sze­nia Kanonistów Polskich.

R.I.P.

 

BIBLIOGRAFIA

Akta osobowe ks. Kazimierza Gajdy, AU KUL, sygn. A-2843.

Bp Ryszard Karpiński, Pogrzeb śp. ks. dr. kan. Kazimierza Gajdy w Kle­mentowicach 30.10.2017 r.  Homilia, w: http://parafiaklementowice.pl/ wp-content/uploads/2017/11/ Pogrzeb-ks.K-Gajdy-homilia-bp-Karpinski.pdf [dostęp: 4.06.2018].

Fiejdasz Lidia, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-le­cia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra­cji Katolickiego Uniwersy­te­tu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dę­biński [i in.], Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 534-535.

Gajda Kazimierz, Osiemnastowieczny proces poznański Sługi Bożego Sta­nisława Pap­czyńskiego (1631-1701), w: Divina et humana. Księga ju­bileuszowa w 65. Rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misz­tala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 481-521.

Gieroba Agnieszka, Do zobaczenia. Pogrzeb ks. Kazimierza Gajdy, w: https://lublin.gosc. pl/doc/4285321.Do-zobaczenia-Pogrzeb-ks-Kazimierza-Gajdy [dostęp: 4.06.2018].Prof. dr hab. Wiesław Bar OFM Convkierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakra­men­tów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad­mi­nistracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Rev. Wiesław Bar OFM Conv, Professor – Head of the Department of Canonization Law and Sacramental Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.