Agnieszka Romanko

Nowości wydawnicze polskich kanonistów

 1. Bielec Czesław, Świadkowie Jehowy. Geneza i ocena krytyczna, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017.
 2. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, red. Józef Krukowski, Jadwiga Potrzeszcz, Mirosław Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.
 3. Domaszk Arkadiusz, Dobra doczesne Kościoła. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 4. Dziedzictwo Jana Pawła II, red. Lidia Fiejdasz-Buczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 5. Góralski Wojciech, Proces małżeński skrócony przed biskupem, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017.
 6. Kaleta Paweł, Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 7. Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu „Dignitas connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem
  w dniach 8-9 czerwca 2015 roku. VII Ogólnopolskie forum sądowe
  , red. Tomasz Rozkrut, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016.
 8. Kościół Naród Państwo w perspektywie 1050 rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017.

9.      Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

10.  Lewandowski Paweł, Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Poligrafia Redempto­rystów, Lublin 2017.

11.  Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Janusz Gręźlikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017.

12.  Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

13.  Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

14.  Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.

15.  Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. Wojciech Góralski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

16.  The Enrollment to the Catholic Church, red. Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017.

 1. The Heritage of John Paul II, red. Lidia Fiejdasz-Buczek, Robert Leżohupski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
 2. The Temporal Goods of the Church: Selected Issues, red. Stanisław Dubiel, Paweł Kaleta, DeanprintLtd, London 2016.
 3. Wierzchanowski Rafał, Czy jeszcze katolik? Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem, Poligrafia Redemptorystów, Warszawa 2017.
 4.  Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Borawski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.

 Prosimy o nadsyłanie na adres redakcji informacji o nowościach wydawniczych Członków Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

  Dr Agnieszka Romanko – asystent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author:Agnieszka Romanko, Ph.D., assistant, Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.