Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów

Lublin, 2 czerwca 2012 r.

W statucie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II czytamy: Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy kształcenie i promowanie pracowników nauki (§ 5 ust. 4 pkt 2).

Dnia 2 czerwca 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się I ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, której organizatorami byli: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

Otwarcia konferencji dokonali: jej pomysłodawca ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Prof. M. Sitarz, przytaczając Statut KUL, wskazał na jedno z podstawowych zadań Uniwersytetu, do których należy kształcenie i promowanie pracowników nauki (§ 5 ust. 4 pkt 2). Stwierdził, że zorganizowanie konferencji stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie młodszych pracowników naukowych, głównie doktorantów, którzy mają obowiązek wystąpienia na konferencji naukowej w ramach studiów doktoranckich. Pomysł zorganizowania konferencji spotkał się z akceptacją zarówno wszystkich samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a zwłaszcza doktorantów. Profesor powitał wszystkich Prelegentów, uczestników, pracowników naukowych, a w sposób szczególny prof. J. Krukowskiego, prof. J. Wroceńskiego, prof. W. Bara, prof. L. Adamowicza.

Prof. J. Krukowski wyraził radość, że konferencja odbywa się w Lublinie najstarszym ośrodku studiów prawa kanonicznego
w Polsce. Jako Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich podkreślił, że Stowarzyszenie łączy ludzi z różnych ośrodków naukowych. Zwracając się do doktorantów, Profesor zwrócił uwagę, że w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej ważny jest nie tylko temat, ale również metoda. Uprawianie dyscypliny naukowej, jaką jest prawo kanoniczne, powinno łączyć w sobie stosowanie wielu metod, jak: teologiczna, teoretyczno-prawna, historyczna, dogmatyczno-prawna.

Prof. W. Bar poinformował, że od 1 października 2012 r. wejdą kolejne przepisy dotyczące zmiany w studiach doktoranckich, które nie powinny jednak niepokoić obecnych doktorantów. Dziekan życzył wszystkim owocnych obrad.

Program konferencji obejmował cztery sesje. Referaty zaprezentowało 16 Prelegentów.

Sesji pierwszej przewodniczył ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL, Kierownik Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego.

Referaty wygłosili: Anna Słowikowska Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej pojęcie i wymogi, ks. Michał Grochowina Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Magdalena Kołbuc Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w instrukcji procesowej Dignitas connubii oraz ks. Mariusz Sitko Struktura
i kompetencje Papieskiej Rady Migrantów i Podróżujących.

Pod przewodnictwem ks. prof. J. Wroceńskiego, Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, w ramach drugiej sesji wystąpili: Mariola Lewicka Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi, o. Stanisław Kawa Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie, Emilia Bołtromiuk Rola Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego i Magdalena Tacikowska Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego.

Pani dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego, przewodniczyła sesji trzeciej.

Prelekcje wygłosili: Kinga Przepiórka Polubowne rozstrzyganie sporów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Agnieszka Romanko Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Karolina Błaszków-Nowak Ochrona danych osobowych osoby występującej formalnym aktem z Kościoła oraz ks. Marcin Królik Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej.

Po zakończeniu trzeciej sesji uczestnicy sympozjum udali się na obiad.

Sesji ostatniej przewodniczył ks. dr. hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego.

Referaty zaprezentowali: ks. Grzegorz Delmanowicz Środki społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Aleksandra Zonik Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w Konkordacie polskim, Urszula Wasilewicz Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Agata Warmuz Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim.

Po zakończeniu każdej sesji odbywała się ożywiona dyskusja z udziałem Profesorów i pozostałych uczestników konferencji: doktorantów i studentów. W szczególności w dyskusję zaangażowani byli: prof. L. Adamowicz, prof. M. Sitarz, prof. A. Skorupa, prof.
J. Wroceński, dr G. Wojciechowski, mgr A. Słowikowska.

Zamknięcia konferencji dokonał Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego, prof. L. Adamowicz. Wyraził zadowolenie z pomysłu
i zorganizowania tej konferencji. W sposób szczególny podziękował inicjatorom: prof. M. Sitarzowi i prof. S. Tymoszowi oraz prowadzącym seminaria doktoranckie, pod kierunkiem których Prelegenci przygotowali swoje wystąpienia. Dyrektor Instytutu wyraził nadzieję, że tego rodzaju spotkania będą się odbywały w przyszłości, z racji zapotrzebowania na wymianę myśli na szerszym forum aniżeli seminaria doktoranckie.