Mariola Lewicka

Lublin, dnia 16 maja 2012 roku

Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 16 maja 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Towarzystwo Naukowe KUL, instytucja naukowo-wydawnicza, skupiająca ponad 700 członków, przyznaje od 1974 roku Nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL, wybitnym twórcom nauki za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Uroczystości przewodniczył ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes Towarzystwa Naukowego KUL, który na wstępie przypomniał, że Towarzystwo Naukowe KUL obchodzi już 78 rok swego istnienia. Zaznaczył również, że po raz kolejny Towarzystwo przyznało Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego, której Laureatem za rok 2011 jest wybitny naukowiec ks. prof. Józef Krukowski. Następnie prof. Eckmann powitał wszystkich zgromadzonych,
a szczególnie: abp. prof. Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL, Metropolitę Lubelskiego, bp. Antoniego Dziemianko, Sekretarza Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, bp. dr. hab. Artura G. Mizińskiego, bp. Ryszarda Karpińskiego, ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, Rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Elekta, oraz jego prorektorów prof. dr. hab. Pawła Smolenia, prof. dr. hab. Krzysztofa Nareckiego, ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL, ks. inf. dr. Józefa Wójcika, członków i współpracowników TN KUL, członków Senatu KUL, dziekanów, prodziekanów, członków Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, byłych prezesów TN KUL.

Słowa powitania skierował także do ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego, Dziekana Wydziału Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW, prof. dr. hab. Jana Glińskiego, Członka Zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa PAN Oddział w Lublinie, prof. dr. hab. Mieczysława Sawczuka, Przewodniczącego Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, ks. prof. dr. hab. Józefa Krzywdę, Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. Waleri Szepitko, Kierownika Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu w Charkowie, prof. dr. hab. Romana Tokarczyka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ks. prof. dr. hab. Piotra Rygułę z Uniwersytetu Śląskiego i ks. dr. Józefa Marcina ze Słowacji.

Następnie przywitał ks. inf. dr. Ireneusza Skubisia, Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego Niedziela i wszystkich przedstawicieli środków społecznego przekazu. Powitał także s. mgr lic. Klarę Radczak, Przełożoną Generalną Córek św. Franciszka Serafickiego, mec. Joachima Keilera z Niemiec, ks. dr. Zbigniewa Jaworskiego, Komandora Marynarki Wojennej RP, wiceoficjała Sądu Metropolitalnego w Szczecinie i ks. inf. Lucjana Święszkowskiego.

W dalszej kolejności powitał: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów i studentów Laureata - mgr Zbigniewa Wojciechowskiego i dr Jacka Szczota; wszystkich przedstawicieli nauki z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą; księży archidiecezji lubelskiej, a zwłaszcza księży z roku święceń Laureata; Wiesławę i Tadeusza Łukaszczyk, rodzinę ks. prof. Krukowskiego, którzy przybyli z Mołdawii. Najserdeczniej powitał ks. prof. Józefa Krukowskiego.

Po powitaniach prof. Eckmann przybliżył historię powstania, rozwój oraz formy działalności TN KUL, którego celem jest wspomaganie Uniwersytetu w działalności naukowo-dydaktycznej.

Następnie poprosił ks. prof. Mirosława Sitarza o wygłoszenie Laudacji na cześć Laureata. Po jej zakończeniu prof. Eckmann podziękował prof. Sitarzowi za zwięzłe przedstawienie imponującego dorobku ks. prof. Krukowskiego. Po odczytaniu treści Dyplomu wręczył Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego prof. Krukowskiemu, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali Plurimos annos.

Kolejnym punktem uroczystości były gratulacje. Jako pierwszy głos zabrał abp S. Budzik, który pogratulował Laureatowi ogromnego dorobku naukowego i wytrwałości w pracy dla dobra wspólnego. Następnie przemawiali: bp R. Karpiński, ks. prof. J. Krzywda, ks. prof. K. Warchałowski, bp A. Dziemianko, ks. prof. J. Wroceński, prof. J. Gliński. Po wystąpieniach o. prof. dr hab. Wiesław Bar, Prodziekan WPPKiA odczytał nadesłane listy gratulacyjne.

Po gratulacjach głos zabrał Prof. Krukowski, który z wielkim wzruszeniem podziękował wszystkim za obecność i otrzymane wyróżnienie. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu Laureata
nt. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy Uroczystości udali się na posiłek do Mensa Academica KUL.